Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

INFORMACJE DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW: Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów

Informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności określają wyjątki, pozwalające na niestosowanie procedur, w szczególnych okolicznościach. Wyłączenie to może nastąpić m.in ze względu na:

  • wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności
  • pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów przewidzianych zasadą konkurencyjności.

Obecny stan związany z pandemią wirusa SARS-CoV-2, możemy zidentyfikować jako stan spełniający przesłanki wystąpienia siły wyższej. Tym samym, wyłączenie zasady konkurencyjności będzie możliwe z powyższych względów.

Należy pamiętać, że skorzystanie z tego typu odstępstwa powinno być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku. Zastosowanie wyłączenia na podstawie ww. względów musi zostać uzasadnione. Określone przesłanki wyłączenia, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67.