Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. Zarządzany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi punktami kontaktowymi dla podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie i beneficjentów dofinansowania są Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu oraz urzędy marszałkowskie znajdujące się na obszarze programowania.

Zakresy wsparcia

Tematy, które wspierane są w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dzielą się na osie priorytetowe. Na każdą z nich alokowano inną kwotę całkowitą.

 

Osie priorytetowe realizowane są za pomocą priorytetów inwestycyjnych, które mają zdefiniowane cele szczegółowe i przedsięwzięcia. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty, które przyczyniają się do realizacji celów i które zaszeregować można do jednego z podanych przedsięwzięć.

 

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem

Priorytet inwestycyjny 1.1.:

Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

Cel:
Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań w obliczu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych.

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:

 • Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń
 • Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowania działań po obu stronach granicy
 • Wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych/porządkowych i jednostek zarządzania kryzysowego, mające na celu wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych.
 • Uwaga: Nabywany sprzęt i wyposażenie muszą być wykorzystywane podczas wspólnych akcji, zwłaszcza w celu rozwiązywania wyjątkowych, kryzysowych sytuacji mających wpływ transgraniczny.

Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, organizacje pozarządowe, o ile stanowią część zintegrowanego systemu ratowniczego lub systemu zarządzania kryzysowego.

Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniej jeden z nich):

 • Liczba systemów o podwyższonym stopniu powiązania/ kompatybilności (systemy)
 • Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego (jednostki)

 

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Priorytet inwestycyjny 2.1:

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój

Cel:
Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:

 • Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych
 • Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego
 • Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
 • Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
 • Uwaga: Projekty powinny wspierać wzrost gospodarczy, który w zna­czący sposób przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie. W przypadku projektów infrastrukturalnych całkowite wydatki na jeden element infrastruktury nie mogą przekraczać 5 mln euro.

Kwalifikowalni wnioskodawcy: Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; Organizacje powołane przez władze publiczne; Organizacje pozarządowe; Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; Kościoły i związki wyznaniowe; Stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.

Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniejjeden z nich):

 • Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności (elementy)
 • Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (elementy )
 • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km)
 • Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (mechanizmy)
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)
 • Całkowita długość zbudowanych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych oraz ścieżek pieszych (km)

 

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje

Priorytet inwestycyjny 3.1:

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia

Cel:
Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:

 • Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia
 • Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy
 • Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty
 • Uwaga: Działania inwestycyjne muszą być bezpośrednio powiązane z działaniami edukacyjnymi, muszą być one niezbędne do osiągnięcia celów projektu i nie mogą stanowić przeważającej części projektu czy budżetu. W ramach tej OP nie będą wspierane kursy o charakterze kształcenia ustawicznego. Działania instytucji edukacyjnych zmierzające do wzajemnego poznania, porozumienia, nawiązywania kontaktów mogą być realizowane wyłącznie w ramach OP 4. W ramach działań Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia i Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy kwalifikowalnymi beneficjentami nie są szkoły elementarne (w RCz: szkoły podstawowe, w RP: podstawowe i gimnazja).

Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniejjeden z nich):

 • Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększania możliwości edukacyjnych, kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego (osoby)
 • Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji (mechanizmy)

 

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

Priorytet inwestycyjny 4.1:

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

Cel:
Zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:

 • Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym
 • Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej
 • Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi
 • Uwaga: W przypadku opracowań studyjnych, strategii i planów musi istnieć realne założenie ich wykorzystania w praktyce, a partnerzy muszą korzystać z już istniejącej wiedzy i doświadczeń w przedmiotowym zakresie tematycznym (np. baza danych KEEP).

Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowa­rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, izby, stowa­rzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębior­ców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe.

Wskaźnik produktu:

 • Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania (partnerzy)

 

Warunki otrzymania dofinansowania

Najważniejszym warunkiem programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy jeden z nich jest tzw. Partnerem Wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów współpracy z następujących czterech kryteriów:

 • wspólne przygotowanie projektu
 • wspólna realizacja projektu
 • wspólny personel
 • wspólne finansowanie

Kryterium wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu należy spełnić każdorazowo.

 

Odziaływanie transgraniczne

Wspólny projekt musi charakteryzować się oddziaływaniem po obu stronach granicy i przynosić korzyści mieszkańcom obszaru wsparcia. Projekt jest zwy­kle realizowany przez partnerów po obu stronach granicy i powinien rozwiązywać przede wszystkim ich wspólny problem lub rozwijać ich wspólny potencjał (a nie tylko ich indywidualne potrzeby). Efekty projektu powinny być wykorzystywane przez grupy celowe z drugiej strony granicy, a to również po zakończeniu rzeczowej reali­zacji projektu.

Projekt musi być realizowany na obszarze wsparcia programu, składającym się z regionów NUTS 3, czyli 5 czeskich krajów: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký i Moravskoslezský oraz 6 polskich podregionów (podregion jest jednostką NUTS III w Rzeczpospolitej Polskiej): Bielski i Rybnicki (województwo śląskie), Jeleniogórski i Wałbrzyski (województwo dolnośląskie), Nyski i Opolski (województwo opolskie). Do obszaru programowania po stronie polskiej należy również powiat strzeliński (Podregion Wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (Podregion Tyski w województwie śląskim).

 

Obszar programowania Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

Składanie propozycji projektowych i wniosków

Propozycje projektowe i wnioski składane są w ramach naborów. Terminy naborów są zawsze ogłaszane na stronie Programu www.cz-pl.eu. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć we Wspólnym Sekretariacie (WS) najpierw propozycję projektową, do której WS wyda opinię mającą charakter zalecenia.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez PW w generatorze wnio­sków (mseu.mssf.cz) i uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(Mikroprojekty będą składane w ramach naborów ogłaszanych przez poszczególne Euroregiony.)

 

INFORMACJE I KONTAKTY

Wspólny Sekretariat
Hálkova 171/2, Olomouc, ČR
tel.: +420 582 777 435
e-mail: js.olomouc@crr.cz

 

Podmioty Regionalne w RP

pl.cz-pl.eu/kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.ewt.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

www.ewt.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

www.ewt.slaskie.pl

 

Podmioty Regionalne w RCz

pl.cz-pl.eu/kontakt

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

www.kr-kralovehradecky.cz 

Krajský úřad Libereckého kraje

www.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

www.olkraj.cz

Krajský úřad Pardubického kraje

www.pardubickykraj.cz