Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

KOMITET MONITORUJĄCY

Zgodnie z zapisem art. 48, punktu 2 Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Krajowa publikuje listę członków Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Członkowie Komitetu

Komitety Monitorujące:

30 listopada 2022 r. odbyło się 20 posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego omówiono następujące punkty:

1. Istotne zmiany w projektach do decyzji KM
2. Podsumowanie ewaluacji w okresie programowania 2014-2020

16 września 2022 r. odbyło się 19 posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Aktualne informacje o wdrażaniu programu

2. Zatwierdzenie projektów nabór OP2 oraz PT

3. Zmiany istotne w projektach do decyzji KM

 

13 kwietnia 2022 r. odbyło się 18 posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Aktualne informacje o wdrażaniu programu i prognoza do końca programu

2. Zatwierdzenie projektów nabór OP2

3. Wnioski o zwiększenie dofinansowania EFRR projektów w realizacji

4. Zmiany istotne w projektach do decyzji KM

5. Informacja o nowym Programie i systemie monitorującym

9 listopada 2021 r. odbyło się 17. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Informacje o aktualnym stanie wdrażania Programu

2. Zmiana indykatywnego planu Pomocy Technicznej

3. Rekomendowanie projektów Pomocy Technicznej

4. Zmiany istotne w projektach

5. Zmiana wytycznych kwalifikowalności

6. Kwalifikowalność testów na COVID-19

7. Informacje o nowym okresie programowania 2020+

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się 16. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:


1. Informacje o aktualnym stanie wdrażania Programu

2. Rekomendowanie projektów w ramach OP 4

3. Rekomendowanie projektów Pomocy Technicznej

4. Zmiany istotne w projektach

5. Informacje o nowym okresie programowania 2020+

 

Warunkowa lista projektów omówionych na posiedzeniu KM

Lista projektów OP 4

Lista projektów OP 5

 

W dniu 19 lutego 2020 r. odbyło się 15. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Informacje o aktualnym stanie wdrażania Programu

2. Zmiany istotne w projektach

3. Rekomendowanie projektów Pomocy Technicznej

4. Rekomendowanie projektów w ramach OP 3

5. Zatwierdzenie Rocznych planów komunikacji

6. Informacje o nowym okresie programowania 2020+

7. Informacje o aktualnym stanie płatności oraz MS2014+

 

Warunkowa lista projektów omówionych na posiedzeniu KM

Lista projektów OP 3

Lista projektów OP 5

 

W dniu 2 października odbyło się 14. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Informacje o aktualnym stanie wdrażania Programu

2. Zmiany istotne w projektach

3. Zmiana Dokumentu Programowego

4. Informacje o realizacji FMP

5. Informacje o nowym okresie programowania 2020+

6. Rekomendowanie projektów do dofinansowania Pomocy Technicznej

 

W dniu 12 marca odbyło się 13. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Informacje o aktualnym stanie wdrażania Programu

2. Rekomendowanie projektów do dofinansowania w OP2 oraz w OP2 – Marka turystyczna

3. Informacje o kontraktacji środków z poprzedniego naboru z OP2

4. Zmiana Regulaminu KM

5. Rekomendowanie projektów do dofinansowania Pomocy Technicznej

6. Zmiana indykatywnego planu PT

7. Zmiany istotne w projektach

8. Informacje o nowym okresie programowania 2020+

9. Działania promocyjne w roku 2019

Uprzejmie informujemy, że Komitet Monitorujący rozpatrzył projekty złożone w ramach ostatnich dwóch naborów w osi priorytetowej 2. Zgodnie z decyzją podjętą przez KM środki pozostające w tej osi priorytetowej będą wykorzystywane na projekty rezerwowe i sfinansowane częściowo.

 

Warunkowa lista projektów omówionych na posiedzeniu KM

Lista projektów OP2

Lista projektów OP2_MT

Lista projektów OP5

 

W dniu 16 paźdierznika 2019 r. odbyło się 12. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Informacje o aktualnym stanie wdrażania i prognoza na rok 2019

2. Rekomendowanie projektów w OP3, OP4 oraz OP5 do dofinansowania

3. Informacje o nowym okresie programowania 2020+

4. Harmonogram naborów w roku 2019

5. Plan ewaluacji i realizacja dotychczasowych rekomendacji z ewaluacji

6. Informacja o realizacji Strategii Komunikacji

7. Zmiany istotne w projektach

 

Warunkowa lista projektów omówionych na posiedzeniu KM

Lista projektów OP 3

Lista projektów OP 4

Lista projektów OP 5

 

W dniu 15 marca 2019 r. odbyło się 11. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem były następujące punkty:

1. Informacja nt. przyszłości programu czesko-polskiej współpracy po 2020 roku.

2. Zatwierdzenie dwóch naborów w OP 2 oraz zmian w Metodyce kontroli i oceny.

3. Omówienie odwołania dla projektu nr 1092 – Bioróżnorodność-Biomasa-Biogaz.

4. Omówienie zmian istotnych w projektach.

5. Zatwierdzenie projektów w OP 2.

6. Zatwierdzenie projektów w OP 5.

7. Informacja nt. rekomendacji z Ewaluacji efektywności działań komunikacyjnych Programu.

8. Zatwierdzenie Rocznych Planów Komunikacji na 2018 rok.

 

Warunkowa lista projektów omówionych na posiedzeniu KM

Lista projektów OP 2

Lista projektów OP 5

 

W dniach 22-23. 11. 2017 r. odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem następujące punkty:

1. Ogłoszenie nowych naborów i korekta harmonogramu już ogłoszonych naborów

2. Zatwierdzenie projektów PT

3. Zmiany w Metodologii kontroli i oceny projektów

4. Zatwierdzenie projektów w OP3 i OP4

5. Zasady dot. zmian w naborach i wykorzystania oszczędności w Programie

6. Zmiany dot. zasad kwalifikowalności wydatków

7. Zmiany w Planie Ewaluacji Programu

 

Warunkowa lista projektów omówionych na posiedzeniu KM

Lista projektów w OP3

Lista projektów w OP4

Lista projektów w OP5

 

W dniu 23 czerwca 2017 r. odbyło się 9. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem następujące punkty:

1. rekomendowanie do dofinansowania projektów OP1

2. rekomendowanie do dofinansowania projektów PT

3. doprecyzowanie zapisów Regulaminu KM

4. zatwierdzenie Raportu Rocznego za rok 2016

5. zatwierdzenie zmian istotnych w projektach

6. uchwalenie harmonogramu naborów wniosków w roku 2018

 

Na 8. Posiedzeniu, które się odbyło w Ostrawie, Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska podjął w dniu 23.03.2017 r. nastpujące decyzje:

1. Zatwierdzono projekty infrastruktury drogowej. Zatwierdzono 5 wniosków projektowych o łącznej wartości 35 045 400 € z EFRR.

2. Zatwierdzono flagowe projekty – jeden w OP 2 o wartości EFRR 1 904 455,15 € oraz jeden w OP 3 o wartości EFRR 576 564,43 €.

3. Zatwierdzierdzono zmiany w Strategii Komunikacji Programu.

4. IZ uzyskała mandat do ewentualnego przesunięcia środków pomiędzy naborami OP 1 pod warunkiem realizacji wskaźników produktu i rezultatuna poziomie Programu.

5. Omówiono i zatwierdzono zmiany w Meotdyce kontroli i oceny projektów standardowych oraz pełnych projektów flagowych i jej załącznikach.

 

Na 7. Posiedzeniu Komitetu Monitorującego, Harrachov - 9.12.2016 r., zostały między innymi zatwierdzone projekty standardowe w Osach Priorytetowych 2 i 4. Jednocześnie KM otworzył nabory do obu Osi Priorytetowych tj.:

OP Termin składania propozycji projektowych  Termin składania wniosków projektowych  Alokacja EFRR 

2

 30.06.2017  30.9.2017  22 930 000 €
4  28.2.2017  15.5.2017  9 840 000 €

 

Na 6. Posiedzeniu, które się odbyło w Wałbrzychu, Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska podjął w dniu 5.10.2016 r. następujące decyzje:

1. Harmonogram oraz warunki naboru wniosków do końca 2017 r.

2. Zmiana Metodyki kontroli i oceny wniosków standardowych projektów

3. Zmiana Metodyki kontroli i oceny wniosków projektowych dotyczących infrastruktury drogowej

 

Na 5. Posiedzeniu, które się odbyło w Dusznikach Zdroju, Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska podjął w dniu 29.06.2016 r. następujące decyzje:

1. Rekomendował koncepcje projektów flagowych do opracowania pełnych wniosków projektowych.

2. Rekomendował do dofinansowania projekty w OP3.

 

Na 4. posiedzeniu w Dolni Morave Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska podjął w dniu 19.04.2016 r. następujące decyzje:

1. zatwierdzenie Metodyki oceny projektów

2. zatwierdzenie do dalszego przygotowania 8 uproszczonych wniosków projektowych dot. infrastruktury drogowej

3. zatwierdzenie zmian harmonogramu działań na rok 2016

 

Na 3. posiedzeniu w Bielsku-Białej Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska podjął w dniu 4.02.2016 r. następujące decyzje:

1. Zatwierdzenie do dofinansowania dwóch projektów infrastruktury drogowej:

Partner Wiodący: Krajská správa silnic Libereckého kraje, tytuł projektu: Od zamku Frýdlant do zamku Czocha, dofinansowanie EFRR: 16 815 482 euro;

Partner Wiodący: Olomoucký kraj, tytuł projektu: Zwiększenie transgranicznej dostępności Písečná – Nysa, dofinansowanie EFRR: 3 154 292 euro.

2. Zatwierdzenie do dofinansowania trzech projektów Pomocy Technicznej

Partner Wiodący: Województwo Opolskie, tytuł projektu: Pomoc Techniczna Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2016, dofinansowanie EFRR: 190 845 euro;

Partner wiodący: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tytuł projektu: Zapewnienie działalności Instytucji Zarządzającej w ramach Programu INTERREG V-A RCz-Polska, dofinansowanie EFRR: 1 020 000 euro;

Partner Wiodący: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tytuł projektu: Zapewnienie ewaluacji programu Interreg V-A RCz- Polska, dofinansowanie EFRR: 425 000 euro.

3. Zatwierdzenie zmian w Dokumencie Programowym

4. Zatwierdzenie zmian terminów naborów

W osi priorytetowej 2 - nabór pełnych wniosków projektowych został ustalony na dzień 10 maja 2016 r.

W osi priorytetowej 3 nabór pełnych wniosków projektowych został ustalony na dzień 29 lutego 2016 r.

W osi priorytetowej 4 nabór pełnych wniosków projektowych został ustalony na dzień 7 marca 2016 r.

 

Komitet Monitorujący podjął następujące decyzje dnia 4.12.2015 r.:

1. Zatwierdzenie dwóch projektów flagowych

2. Zatwierdzenie harmonogramu i alokacji nowego naboru projektów flagowych w osi priorytetowej 2, 3 a 4 (termin składania koncepcji projektów flagowych: 31.03.2016 r., alokacja w osi priorytetowej 2 została obniżona o 5 000 000,00 euro z EFRR na rzecz projektów standardowych)

3. Zwiększenie alokacji na 1. nabór na projekty standardowe w Osi Priorytetowej 2 do wysokości: 22 194 780,04 euro z EFRR)

4. Zatwierdzenie sześciu projektów parasolowych FM

5. Zatwierdzenie piętnastu projektów Pomocy Technicznej

6. Zatwierdzenie Planu Ewaluacji Programu

7. Zatwierdzenie Strategii Komunikacji Programu

8. Zatwierdzenie przesunięcia terminu na składanie propozycji projektów drogowych do 29.01.2016 r.

9. Zatwierdzenie Szczegółowych warunków wykorzystania przez polskie instytucje środków Pomocy Technicznej w programach transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020

10. Zatwierdzenie korekty załącznika nr 31 do Podręcznika Wnioskodawcy (Kwalifikowalni beneficjenci w polskiej części Programu)