Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

RODO

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dalej tylko „RR") przy realizacji programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przetarza dane osobowe Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).

1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz, Instytucja Zarządzająca Interreg Republika Czeska – Polska, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Tel.: +420 224 861 111 (centrala), fax: +420 224 861 333 (centrala), e-mail: gdpr@mmr.cz, ID skrzynka danych: 26iaava, który zgodnie z RODO jest administratorem, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w powiązaniu z celami, określonymi w ust. 3 tej informacji.

2. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych osobowych inż. Václav Mach, e-mail: poverenec@mmr.cz;

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem udzielania dofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI) oraz do celów i w związku z potrzebami dotyczącymi realizacji polityki spójności z wykorzystaniem funduszy ESI.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że chodzi o przetwarzanie niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów prawa na poziomie RCz i UE. Chodzi przede wszystkim o obowiązki wynikające z następujących regulacji prawnych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
• art. 27, ust. 4
• art. 29
• art. 125, ust. 2, lit. c)
• art. 125, ust. 2, lit. d)
• art. 125, ust. 4, lit. a)
• art. 125, ust. 8
• art. 127 Załącznik 1 Wspólne ramy strategiczne, 3.2 Koordynacja i komplementarność

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna"
• art. 8 ust. 2, lit. b) punkty ii i iv .
• art. 16
• art. 23

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1042/2014 z dnia 25 lipca 2014 o wyznaczeniu organów odpowiedzialnych oraz ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli, a także w odniesieniu do statusu i obowiązków organów audytowych
• art. 14.
Ustawa nr 218/2000 Sb., zasady budżetowe
• §14
• §18a
• §20, ust. 4
• §75b
Ustawa nr 320/2001 Sb., o kontroli finansowej
• §3, ust. 1
• §4
• §7
• §8a
• §13
• §13a

Ustawa nr 106/1999 Sb., o wolnym dostępie do informacji

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane wyłącznie osobom, organom lub instytucjom, których prawo w tym zakresie wynika z wyżej wymienionego rozporządzenia, z odrębnej ustawy lub interesu publicznego.

6. Mają Państwo prawo:
a. wnioskować o umożliwienie dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez MRR,
b. wnioskować o skorygowanie niedokładnych danych osobowych (jeśli uważają Państwo, że ich dane osobowe przetwarzane przez MRR są niedokładne),
c. wnioskować o ograniczenie ich przetwarzania,
d. wnioskować o usunięcie, bez zbędnej zwłoki, danych osobowych przetwarzanych przez MRR, ewentualnie wnioskować o ograniczenie ich przetwarzania zgodnie z odpowiednimi normami prawnymi dot. przetwarzania danych osobowych,
e. złożyć skargę do organu nadzoru.
f. jeśli dojdzie do naruszenia zabezpieczeń Państwa danych osobowych, które spowoduje duże zagrożenie dla Państwa praw i swobód, zostaną Państwo o tym bezzwłocznie poinformowani.

7. Swoich praw wobec administratora danych osobowych można dochodzić za pośrednictwem osoby kontaktowej do spraw przetwarzania danych osobowych wymienionych w punkcie 2.

8. Udostępnienie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia ustawowych wymogów, a ich nieudostępnienie może mieć za następstwo brak możliwości korzystania ze środków z funduszy ESI.

9. W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

10. W przypadku niezgodnego z prawem odrzucenia zastrzeżenia lub nie wywiązania się z obowiązku dotyczącego prawa podmiotu danych ma on prawo wnioskowania o sprawdzenia tego przez organ kontrolny, których jest Urząd ds. ochrony danych osobowych, kontakt www.uoou.cz.

Przekazywanie danych z MS2014+ do systemów zewnętrznych

W ramach administracji, uwzględniając ustawowe powody ich przetwarzania, dane osobowe z MS2014+ są przekazywane następującym podmiotom:

Ponadto dane osobowe, zgodnie z wymogami przepisów europejskich lub krajowych, mogą być udostępniane innym podmiotom do celów ewaluacji lub promocji.

Lista podmiotów nie jest listą zamkniętą. Ponad ramy wyżej opisanego, w przypadku istnienia właściwego powodu ustawowego lub na przykład przy zaistnieniu konieczności zabezpieczenia ważnego celu leżącego w interesie publicznym, możliwe jest przekazanie Państwa danych również innym, niewymienionym w wykazie podmiotom.