Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

PROMOCJA

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do odpowiedniego promowania środków unijnych zaangażowanych w realizację projektu.

Zasady w zakresie promocji projektów inansowanych w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji. W ramach działań informacyjnych i komunikacyjnych projektu obowiązkiem beneficjenta, przekazanie informacji, że realizowany projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu współfinansowanego z EFRR. Obowiązki związane z promocją projektu są określone w Decyzji/Umowie oraz są dla partnerów wiążące. Ich nespełnienie wiąże się z konsekwancjami w formie obniżenia czy niewypłacenia dofinansowania, ewentualnie zwrotu już wypłaconego dofinansowania.

Ramy prawne:

Warunki techniczne umieszczania symbolu Unii oraz odniesienia do funduszu lub funduszy wspierających operację (projekt) określa art. 4 rozdz.II Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014.

Charakterystykę techniczną stałych tablic i tymczasowych lub stałych billboardów określa art. 5 rozdz. II Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014.