Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

W naborze do osi priorytetowej 3 sprecyzowano odwołania od postanowień ustawy i zasad budżetowych dotyczących wydania decyzji o wstrzymaniu postępowania. Zmiany te nie wypływają na zakres rzeczowy naboru. Wszelkie przeprowadzone zmiany są w tekście oznaczone kolorem niebieskim.
Aktualizacja przeprowadzona w tekście tego naboru dotyczy procedur przy administracji przyjętych wniosków, i dla tego został również zaktualizowany tekst zakończonego naboru do osi priorytetowej 4 (tekst naboru znajduje się w folderze Ukończone nabory).

Załączniki do naborów znajdują się tutaj:

Podręcznik wnioskodawcy

Podręcznik beneficjenta

Metodyki kontroli i oceny

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Nabory na dzień 24.09.2018 r.

Oś priorytetowa Propozycja projektu  Wniosek projektowy Alokacja KM 
2 30.06.2018  2.10.2018 18 633 152 EUR 28.02.2019

2 - Marka turystyczna

30.06.2018  2.10.2018 4 000 000 EUR  28.02.2019 

3

- - 6 315 152,37 EUR 15. 10. 2018
4 - -  9 218 927,21 EUR 15. 10. 2018