Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

4 nabór wniosków do 2 osi priorytetowej

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków w osi priorytetowej 2. Pula środków na nabór to 2 mln EUR.

Warunki naboru

Wspierane działania:
1. Wsparcie przywrócenie ruchu turystycznego i ponowny wzrost liczby odwiedzających atrakcje w regionie przygranicznym (w okresie po zakończeniu pandemii COVID-19)

  • Tworzenie nowych transgranicznych produktów lub łączenie już istniejących, z naciskiem na odnowienie i wzmocnienie transgranicznych powiązań turystycznych, wydłużenie sezonu turystycznego i ściągnięcie odwiedzających do mniej eksponowanych turystycznie miejsc, przede wszystkim przy wykorzystaniu nowoczesnych, interaktywnych technologii cyfrowych
  • Wspólne kampanie promujące walory przyrodnicze i kulturowe wspólnego obszaru z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych i cyfrowych technologii oraz narzędzi do tworzenia i promocji produktów turystycznych
  • Rozwój i odnowa lokalnych tradycji folklorystycznych i innych form niematerialnego, lokalnego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem możliwości ich wykorzystania w celu zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze pogranicza

2. Zaplanowanie i wdrożenie wspólnych rozwiązań koncepcyjnych dla rozwoju turystyki transgranicznej

  • Opracowanie koncepcji/strategii turystycznych wspierających rozwój i dalszą dywersyfikację turystyki transgranicznej w okresie programowania 2021+, ze szczególnych uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju turystyki (np. łagodzenie wpływu turystyki na obszary chronione lub mieszkańców obszarów eksponowanych turystycznie) oraz wspieranie turystyki poza głównym sezonem turystycznym
  • Opracowanie koncepcji/strategii/metodologii funkcjonowania turystyki w przypadku nagłych i nieoczekiwanych przeszkód wpływających na turystykę transgraniczną (np. ograniczenie ruchu granicznego w wyniku pandemii, zagrożenia bezpieczeństwa itp.

 

W ramach naboru nie będą wspierane następujące rodzaje wydatków:

• Prace budowlane – ujęte w linii budżetowej 6 budżetu projektu
• Zakup pojazdów, w tym m.in. pojazdów specjalnych
Ponadto całe wyposażenie nabywane w ramach projektu musi być niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Będzie to przedmiotem oceny eksperta zewnętrznego w ramach kontroli kwalifikowalności.

Termin realizacji projektu:
Termin realizacji rzeczowej projektu nie może być późniejszy niż 31.12.2023 r.

Terminy:
Nabór propozycji projektowych – 2.08.2021 – 1.10.2021 r. za pośrednictwem online formularza.
Nabór pełnych wniosków projektowych – do 20.12.2021 r.

Warunki finansowe:
Alokacja na nabór – 2 000 000,00 EUR
Alokacja będzie zwiększana w przypadku pojawienia się oszczędności z zakończonych projektów.
Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
Minimalna kwota dofinansowania z EFRR dla projektu – 60 000,01 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla projektu – 200 000,00 EUR

Dokumenty do naboru:
Podręcznik wnioskodawcy wraz z zaleceniami metodologicznymi
Podręcznik beneficjenta dofinansowania
Metodyki kontroli i oceny

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz do kontaktu z podmiotami regionalnymi w sprawie konsultacji propozycji projektowych.