Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

5 NABÓR WNIOSKÓW DO OSI PRIORYTETOWEJ 4

Niedługo będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków w osi priorytetowej 4. Pula środków na nabór to 1 mln EUR.

Warunki naboru

Wspierane działania:

1. Rozwój współpracy między instytucjami administracji publicznej

2. Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i panterami biznesowymi

Nabór wniosków jest związany ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Wspierane będą następujące działania:

  • współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);
  • współpraca transgraniczna w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego – współpraca i wymiana informacji w dziedzinie integracji uchodźców z lokalną społecznością oraz aktywizacją uchodźców na rynek pracy (np. wsparcie działań wolnoczasowych, edukacyjnych, pomoc prawna oraz w innych dziedzinach, kursy językowe itd.);
  • stworzenie systemowych i trwałych transgranicznych mechanizmów zarządzania podobnymi sytuacjami kryzysowymi.

Elementem wspieranych działań może być zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia współpracy transgranicznej w dziedzinie radzenia sobie z kryzysem uchodźczym (w przypadku zarządzania kryzysowego nie może to być jednak wyposażenie, które z uwagi na sposób jego wykorzystania byłoby związane z Osią Priorytetową 1 Programu).
Mimo tego, że główną grupą docelową niniejszego naboru wniosków są uchodźcy z Ukrainy, nadal obowiązują zasady Programu dotyczące współpracy transgranicznej oraz wynikającej z niej wartości dodanej dla realizacji wspólnych działań.

W ramach naboru nie będą wspierane następujące rodzaje wydatków:

• Zakup pojazdów
• Prace budowlane
• Tworzenie strategii, studiów, analiz i podobnych materiałów koncepcyjnych

Ponadto całe wyposażenie nabywane w ramach projektu musi być niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Będzie to przedmiotem oceny eksperta zewnętrznego w ramach kontroli kwalifikowalności.

Termin realizacji projektu:

Termin realizacji rzeczowej projektu nie może być późniejszy niż 31.12.2023 r.

Warunki finansowe:

Alokacja na nabór – 1 000 000,00 EUR

Alokacja będzie zwiększana w przypadku pojawienia się oszczędności z zakończonych projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalna kwota dofinansowania z EFRR dla projektu – 100 000,00 EUR