Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Nabór wniosków do 4 osi priorytetowej

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków w osi priorytetowej 4. Pula środków na nabór to 1 mln EUR.

Warunki naboru

Nabór wniosków jest związany ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Wspierane będą następujące działania:

Wspierane działania

  • współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);
  • współpraca transgraniczna w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego – współpraca i wymiana informacji w dziedzinie integracji uchodźców z lokalną społecznością oraz aktywizacją uchodźców na rynek pracy (np. wsparcie działań wolnoczasowych, edukacyjnych, pomoc prawna oraz w innych dziedzinach, kursy językowe itd.);
  • stworzenie systemowych i trwałych transgranicznych mechanizmów zarządzania podobnymi sytuacjami kryzysowymi.

Elementem wspieranych działań może być zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia współpracy transgranicznej w dziedzinie radzenia sobie z kryzysem uchodźczym (w przypadku zarządzania kryzysowego nie może to być jednak wyposażenie, które z uwagi na sposób jego wykorzystania byłoby związane z realizacją celów Osi Priorytetowej 1 Programu).

W ramach naboru nie jest wspierane tworzenie strategii, studiów, analiz i podobnych materiałów koncepcyjnych (nie dotyczy materiałów metodycznych i dydaktycznych, które są narzędziem bezpośrednio wspomagającym realizację działań projektowych).

Mimo tego, że główną grupą docelową niniejszego naboru wniosków są uchodźcy z Ukrainy, nadal obowiązują zasady Programu dotyczące współpracy transgranicznej oraz wynikającej z niej wartości dodanej dla realizacji wspólnych działań.

W drodze odstępstwa od zasad kwalifikowalności wydatków określonych w Podręczniku wnioskodawcy i jego załącznikach, na potrzeby tego naboru określono następujące zasady:

  • początek kwalifikowalności kosztów realizacji projektu ustalono na 24 lutego 2022 r. Pozostaje kwalifikowalność wydatków na przygotowanie projektu w formie ryczałtu 3500 EUR na projekt według standardowych zasad. Nie można ubiegać się o inne wydatki przygotowawcze.
  • niekwalifikowalne są następujące wydatki:
    • prace budowlane – rozdz. 6 budżetu
    • zakup pojazdów m.in pojazdów specjalnych

Termin realizacji projektu:
Termin realizacji rzeczowej projektu nie może być późniejszy niż 31.12.2023 r.

Terminy:
Nabór propozycji projektowych – 30.04.2022 – 05.06.2022 r. za pośrednictwem online formularza.
Nabór pełnych wniosków projektowych – do 17.07.2022 r.

Warunki finansowe:
Alokacja na nabór – 1 000 000,00 EUR
Alokacja będzie zwiększana w przypadku pojawienia się oszczędności z zakończonych projektów.
Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
Minimalna kwota dofinansowania z EFRR dla projektu – 100 000,00 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR na projekt nie jest określona.

Dokumenty do naboru:
Podręcznik wnioskodawcy wraz z zaleceniami metodologicznymi
Podręcznik beneficjenta dofinansowania
Metodyki kontroli i oceny

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz do kontaktu z podmiotami regionalnymi w sprawie konsultacji propozycji projektowych.