Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

SZKOLENIE Z OP 2 W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na szkolenie dotyczące Osi Priorytetowej 2, które odbędzie się w formie wideo rozmowy 26.08.2021 o godz. 10:00 – 13:30.


Tutaj link do rozpoczęcia szkolenia online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJmMGRjZTAtNWU0OS00MGJkLWI0ZTctODBiMThjODE2ODdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b6a421-684d-401a-8de6-3252c3a6574c%22%2c%22Oid%22%3a%22b6313805-3a26-4465-a0a7-a82f3b64bf01%22%7d