Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Konsultacje programu

Wyniki konsultacji publicznych programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Konsulatcje publiczne projektu programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 trwały od 25 listopada do 16 grudnia 2021 roku. Konsulatcje po stronie polskiej zostały ogłoszone na podstawie zapisów rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. oraz polskich przepisów. W ramach konsultacji zainteresowane podmioty lub osoby fizyczne mogły składać swoje uwagi do zapisów projektu programu.
Poniżej prezentujemy wyniki konsultacji publicznych. Raport z konsultacji dostępny jest również na stronie www.ewt.gov.pl.

Konsultacje publiczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokument jest wynikiem przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027.

Celem opracowania Prognozy jest kompleksowa analiza możliwego wpływu działań w Programie na środowisko. Dokument będzie obejmował m.in. rekomendacje dotyczące wdrażania Programu w tym zakresie. Proces SOOŚ/SEA jest realizowany zgodnie z:

  • Dyrektywą nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
  • Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 630),
  • Ustawy nr 100/2001 Sb z późniejszymi zmianami.

Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027 promuje współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Czechami. Instytucją Zarządzającą przyszłym programem współpracy transgranicznej będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Po polskiej stronie zadania Instytucji Krajowej (państwa członkowskiego) będzie realizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).
Projekt programu opracowała wspólnie polsko-czeska grupa robocza. W jej skład wchodzą przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Cele Programu będą realizowane w ramach 5 priorytetowych obszarów współpracy: środowisko, transport, turystyka, przedsiębiorczość oraz szeroko rozumiana współpraca transgraniczna.
Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

  • w Polsce podregiony (NUTS 3) – jeleniogórski, wałbrzyski, nyski, opolski, rybnicki, bielski, powiat strzeliński (z podregionu wrocławskiego) i pszczyński (z podregionu tyskiego),
  • w Republice Czeskiej kraje (NUTS 3) – liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki, morawsko-śląski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych, które trwają do 31 stycznia 2022 r. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-czeskiego pogranicza, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych i ich jednostek, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz przedsiębiorcy itp.
Uwagi i wnioski dotyczące opublikowanej Prognozy można zgłaszać w dwóch formach:

  • pisemnie z wykorzystaniem formularza elektronicznego – dostępny TUTAJ
  • pisemnie z wykorzystaniem formularza WORD – dostępny TUTAJ

Uzupełniony formularz w wersji WORD proszę o przesłanie, we wskazanym powyżej terminie, na adres e-mail przemyslaw.mazur@crr.cz.
Dokumenty są udostępnione:

  • na stronie Programu dostępne poniżej.
  • do wglądu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (pn.-pt. w godzinach 8:15-16:15), po uprzednim umówieniu się pod numerem tel.: 22 273 81 50.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających uwagi jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Instytucja Zarządzająca Interreg Republika Czeska – Polska, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się TUTAJ.